Fecha Equipo1 Equipo 2 Hora CATEGORIA
25-05-2018               GUAYAMURI FRANCISCO ESTEBAN 3:30 PM MINI
25-05-2018               GUAYAMURI FRANCISCO ESTEBAN 4:30 PM INFANTIL
29-05-2018               GUAYAMURI LUISA CACERES 3:30 PM MINI
29-05-2018               GUAYAMURI LUISA CACERES  4:30 PM INFANTIL
31-05-2018 LUISA CACERES FRANCISCO ESTEBAN  3:30 PM MINI
31-05-2018 LUISA CACERES FRANCISCO ESTEBAN  4:30 PM INFANTIL
05-06-2018                    FINAL                      FINAL 3:30 PM MINI
05-06-2018                    FINAL                      FINAL 4:30 PM INFANTIL